Danske Invest Select

Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0061287422
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

103,29

Netto andelsverdi per 29.09.2023

+0,00%

Avkastning i dag

-1,21%

Avkastning 1 måned

+0,91%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å skape en langsiktig avkastning i forhold til et bredt utvalgt av norske obligasjoner. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet er aktivt forvaltet, og fordelingen mellom aksjer og obligasjoner er avhengig av våre forventninger til markedsutviklingen. Vi tar også hensyn til den samlede risikoen i porteføljen i porteføljekonstruksjonen. Alle investeringer kan investeres i en aktivatype.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet har ingen referanseindeks da fondet benyttes som et underfond i andre fond hvor avkastningen måles. Fondets avkastning måles mot en indikativ referanseindeks.

Investering er kun mulig for investorer som har inngått en rådgivningsavtale med Danske Bank eller en annen distributør, jf. prospektet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
2 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 103,07
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Bo Bejstrup Christensen & team

Tittel: Chief Portfolio manager
Bakgrunn: M.Sc. (Finance), Economics & Econometrics (Cass Business School)
Antall års erfaring: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2023

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W

Beholdningsliste pr. 31.07.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000009.619,61% Funds DKK Danmark DK0060608032
KLP Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD 000000000000003.373,37% Obligasjoner NOK Norge NO0011019010
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD 000000000000003.153,15% Obligasjoner NOK Norge NO0010778764
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD 000000000000002.712,71% Obligasjoner NOK Norge NO0010899164
Nordea Eiendomskre AS 22/29 4,00% C COVD 000000000000002.702,70% Obligasjoner NOK Norge NO0012720988
Totens Spb Boligkred AS 20/25 FRN C COVD 000000000000002.392,39% Obligasjoner NOK Norge NO0010890858
Spb Øst Boligkr AS 20/25 FRN STEP C COVD 000000000000002.392,39% Obligasjoner NOK Norge NO0010876170
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD 000000000000002.032,03% Obligasjoner NOK Norge NO0012807421
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD 000000000000002.032,03% Obligasjoner NOK Norge NO0012807413
Møre Boligkreditt AS 10/25 ADJ C COVD 000000000000001.751,75% Obligasjoner NOK Norge NO0010588072
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W

Fakta om fondet

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.